Technický obsah XXVII. světového silničního kongresu

XXVII. světový silniční kongres chce nabídnout komplexní pohled na současnou situaci a budoucí trendy v silničním odvětví.

Kongres se bude zabývat širokým spektrem záležitostí souvisejících se silniční infrastrukturou a silniční dopravou na celém světě.

Organizace a správa silnic

Výkon správy v oblasti dopravy

 

 • Porozumění zákaznické zkušenosti a jejímu celému průběhu
 • Koncepce, plány a praktické výzvy vývoje dopravního správního úřadu budoucnosti
 • Jak dopravní správy zvládají přechod k diverzifikovanější pracovní síle a potřebu nových dovedností a kompetencí v měnícím se odvětví dopravy

Plánování silniční infrastruktury a dopravy pro ekonomický a sociální rozvoj

 

 • Inovace a nové přístupy při studování mobility lidí a zboží
 • Plánování udržitelné mobility
 • Hospodářské a sociální dopady investic a činnosti v odvětví silnic

Financování a zajišťování výstavby

 

 • Nové formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru v odvětví silniční infrastruktury
 • Alokace fondů postcovidové obnovy do rozvoje silniční infrastruktury
 • Odraz požadavků na udržitelnost ve veřejných zakázkách na silniční infrastrukturu

Změna klimatu a odolnost silniční sítě

 

 • Praktické studie zaměřené na zvýšení odolnosti silniční sítě
 • Adaptace silniční infrastruktury na změnu klimatu
 • Odolnost a změny klimatu jako problém napříč odvětvími

Řešení katastrofických událostí

 

 • Společenská odolnost při katastrofách
 • Ponaučení z extrémních živelních událostí – jak zkušenost zvyšuje odolnost
 • Jak mohou informační technologie zlepšit sociálně-ekonomickou odolnost

Dobře připravené projekty

 

 • Dobře připravené projekty jako strategie proti nejistotě a nástroj zajišťující lepší dopravní řešení

Mobilita

Mobilita ve městech

 

 • Městská mobilita pro lepší prostředí ve městech
 • Multimodální tranzitní centra a uzly mobility – lepší integrace různých druhů dopravy
 • Vyhodnocení dopadů a výzev nové mobility v urbánních a periurbánních oblastech
  periurbánních oblastech

Dostupnost a mobilita ve venkovských oblastech

 

 • Výzvy a řešení pro silniční komunikace v extravilánu
 • Dostupnost a mobilita ve venkovských oblastech
 • Zvyšování bezpečnosti silnic ve venkovských oblastech
 • Technická řešení pro výstavbu a údržbu zpevněných a nezpevněných komunikací

Nákladní doprava

 

 • Nákladní doprava: Monitorování a regulace s cílem omezit přetěžování a snížit související poškozování silniční sítě
 • Zelenější nákladní doprava
 • Využívání nově vyvíjených technologií v nákladní dopravě a logistice

Provozování silniční sítě / inteligentní dopravní systémy

 

 • Role provozovatelů silnic v rozvoji MaaS
 • C-ITS ve světě: jak kooperativní inteligentní dopravní systémy formují budoucnost silniční mobility
 • Data jako užitečný nástroj pro provozovatele silnic a C-ITS: cesta k lepšímu rozhodování a řízení silniční sítě

Nová mobilita a její dopady na silniční infrastrukturu a dopravu

Technologie elektrické silnice (ERS)

 

 • Elektrická silnice jako příspěvek k odbourání závislosti dopravních systémů na fosilních palivech

Automatizovaná vozidla

 • výzvy a příležitosti pro provozovatele silnic a orgány správy komunikací

 

Bezpečnost a udržitelnost

Bezpečnost na silnicích

 

 • Praxe a postupy při řízení bezpečnosti silničního provozu
 • Sdílení znalostí v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Zimní údržba silnic

 

 • Nové technologie pro zimní údržbu
 • Zimní údržba ve městech
 • Důsledky provozu propojených a automatizovaných vozidel pro zimní údržbu
 • Obnova a modernizace stárnoucí infrastruktury

Správa majetku

 

 • Případové studie, výsledky výzkumu, zkušenosti z praxe
 • Inovativní přístupy k systémům správy majetku
 • Opatření pro zvýšení odolnosti silniční sítě

Udržitelnost a ochrana životního prostředí v oblasti silniční infrastruktury a dopravy

 

 • Opatření pro měření, hodnocení a snižování hluku a znečišťování ovzduší
 • Začlenění koncepce biokoridorů na úrovni strategického plánování
 • Udržitelnost a odolnost silniční dopravy v kontextu klimatické změny a energetické transformace

Zabezpečení silniční infrastruktury a dopravy

 

 • Digitální a fyzické zabezpečení pro odolnost infrastruktury a dopravy

Odolná infrastruktura

Zpevněná vozovka

 

 • Snižování uhlíkové stopy vozovky
 • Inovační metody a strategie údržby
 • Nové nebo inovativní materiály

Mosty

 

 • Odolnost mostů vůči přírodním nebezpečím
 • Vývoj metod a technologií inspekcí, oprav a rekonstrukcí mostů
 • Forenzní inženýrství při odhalování konstrukčních vad

Zemní práce

 

 • Inovace u zemních děl a jejich odolnost proti přírodním nebezpečím
 • Ekologické provádění zemních prací

Tunely

 

 • Digitalizace v projektování a správě silničních tunelů
 • Problematika provozu a bezpečnosti silničních tunelů ve světle využívání nových nosičů energie ve vozidlech

Standardy projektování silnic

 

 • Nové trendy v projektování silnic

Všeobecná problematika

Terminologie v silničním sektoru

Světová silniční statistika

Specializovaná a nově nastolovaná témata

Uhlíková neutralita

Sociální rovnost a dostupnost

Umělá inteligence

Elektromobily a nabíjecí infrastruktura

Začlenění rovnosti žen a mužů v odvětví silniční dopravy