Podklady pro zasedání ministrů na Světovém silničním konresu PIARC 2023 dne 2. října

Organizace zasedání

Na první den kongresu jsou naplánována dvě zasedání minstrů. První začíná v 10.30 hod. a je věnováno bezpečnosti na silnicích.

Program prvního dne kongresu dne 2. října zahrnuje dva ministerské panely – jeden dopoledne a druhý odpoledne. Dopolední zasedání je zaměřeno na bezpečnost na silnicích a tématem odpoledního panelu je cyklistika. Pro jednotlivé panely budou připraveny podklady s otázkami k usměrnění diskuse, která by se měla soustředit na aktuální problémy a výzvy v celosvětovém měřítku.

Diskusi povede profesionální moderátor. Zasedání zahájí úvodním proslovem vysoce postavený představitel některé mezinárodní organizace, která v tématu hraje důležitou roli, jako je PIARC, OSN, Mezinárodní dopravní fórum nebo Evropská komise. Poté český ministr dopravy Martin Kupka otevře diskusi vedoucích delegací.

Vzhledem k vysokému počtu národních delegací na kongresu a omezenému času určenému pro oba panely budou jednotlivé státy přiřazeny na některé zasedání ministrů na základě svých národních a mezinárodních dopravních politik a působení. Delegace budou v dostatečném předstihu informovány o pořadí vstupů během panelů, přičemž přednost budou mít země zastoupené ministry. Vstup každé delegace bude omezen na 2 minuty. Bude zajištěn simultánní překlad do češtiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny a polštiny. Pokud čas dovolí, budou moci promluvit i vedoucí dalších delegací nepřiřazených k příslušnému panelu – každá delegace bude mít k dispozici 1 minutu. Další podrobnosti sdělí včas liaison.

Předběžné přiřazení států na zasedání ministrů (podle seznamu zemí, které se oficiálně zaregistrovaly k účasti na kongresu)

Bezpečnost na silnicích
Austrálie
Čad
Irsko
Japonsko
Kazachstán
Litva
Malajsie
Mexiko
Moldavsko
Maroko
Polsko
San Marino
Senegal
Slovensko
JAR
Španělsko
Zimbabwe
Cyklistika
Andora
Rakousko
Benin
Německo
Gruzie
Keňa
Québec
Saúdská Arábie
Singapur
Švýcarsko
Tanzanie
Tongo
Tunisko
Velká Británie

display-none

Bezpečnost na silnicích – podkladový materiál

Úvod

Vzhledem k milionům smrtelných nehod a bezpočtu zranění, k nimž každoročně na cestách dochází, patří bezpečnost na silnicích dlouhodobě mezi prvořadá témata na celém světě. Na tento alarmující trend reaguje koncepce Vision Zero jako působivý přístup usilující o odvrácení všech smrtelných nehod a nehod s vážnými zraněními. Koncepce založená na základním principu, že lidský život a zdraví by měly být v dopravních systémech tou nejvyšší prioritou, si získává pozornost jako etický imperativ. Světový silniční kongres PIARC může naše kolektivní porozumění výzvám a cestám k bezpečnějším dopravním systémům výrazně obohatit.

Bezpečnost v dopravě jako celosvětová komplexní výzva

Bezpečnost v dopravě není zdaleka monolitickým tématem a cesta k naplnění tohoto cíle nevede jedním směrem. Její základní vlastností je komplexita, ať už se jedná o dobře organizovaný provoz na ulicích center velkých měst nebo o expandující silniční síť, a vyžaduje spolupráci a sdílení zkušeností mezi odlišnými kontexty.

Dokonce i v zemích, kde systém bezpečnosti na silnicích dosáhl určité míry sofistikovanosti, zůstává jádrem problému udržování a vylepšování standardů, tedy průběžné zdokonalování. Využívání nejnovějších technologií, jako je řízení dopravy pomocí AI, monitorování v reálném čase nebo prediktivní analytika, se stává normou.

Na druhou stranu jsou místa, kde mají smrtelné nehody na silnicích významný podíl na celkové úmrtnosti. Zavádění základních bezpečnostních pravidel a prosazování změn v chování účastníků silničního provozu nabývá zásadního významu. Klíčem je vybudovat takovou infrastrukturu, která vyvažuje funkcionalitu s bezpečností a která současně vyhovuje nárokům překotné urbanizace. Cesta vpřed si žádá souběžný pokrok v zavádění kultury dodržování pravidel silničního provozu.

Trajektorie Vision Zero vyžaduje investice do výzkumu, inovace a mezinárodní spolupráci. A právě zde nabývají na významu mezinárodní platformy vytvářené setkáními, jako je Světový silniční kongres PIARC. Výměna názorů, nápadů, strategií a nejlepších postupů silně rezonuje při formování společného porozumění v otázce bezpečnosti na silnicích.

Výzvy v oblasti zvyšování bezpečnosti mladých řidičů a řidiček

Zranění způsobená dopravními nehodami patří celosvětově mezi nejčastější příčinu úmrtí mladých lidí ve věku od 15 do 29 let a překonávají tak nemoci, pouliční násilí i ozbrojené konflikty. V celkovém počtu osob, které zemřou následkem dopravní nehody, má věková kategorie 15 až 29 let překvapivě více než 15% zastoupení. Mladí lidé umírají nejen za volantem, ale i jako chodci, motocyklisti nebo cyklisti. Primárními rizikovými faktory je řízení pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, neodpovědná rychlá jízda, nevěnování pozornosti řízení, nepoužívání ochranných přileb a bezpečnostních pásů.

U většiny mladých lidí není za neodpovědným řízením úmysl, ale spíše nezkušenost, nedospělost a životný styl související s věkem. Na druhou stranu je povzbuzující, že mezi lety 2010 a 2019 došlo v řadě zemí, které jsou zapojené do Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti IRTAD, k poklesu počtu smrtelných dopravních nehod u věkové skupiny 15 až 24 let, přičemž některé státy dosáhly až 60% snížení. Tento vývoj podtrhuje účinnost opatření zaměřených na ochranu této demografické skupiny.

  1. Jak mohou státy spolupracovat při podpoře výměny znalostí a budování kapacit a jaké inovativní přístupy navrhujete k urychlení vývoje při naplňování Vision Zero v celosvětovém měřítku při zohlednění složitosti výzev v oblasti bezpečnosti na silnicích a různých úrovní rozvoje systémů bezpečnosti ve světě?
  1. Můžete shrnout legislativní opatření, která ve vaší zemi přinesla pozitivní výsledky v úsilí o snížení alarmující statistky smrtelných dopravních nehod a nehod s vážnými zraněními mezi mladými účastníky silničního provozu? Které strategie, široké osvětové kampaně a programy výchovy řidičů přinesly vedle legislativních opatření hmatatelné výsledky nejen ve smyslu snížení počtu takových nehod, ale i v podobě zlepšení kultury odpovědného a bezpečného řízení?

Cyklistika – podkladový materiál

Úvod

Doprava hraje celosvětově klíčovou roli v ekonomickém růstu a musí mít rovněž klíčovou úlohu v udržitelném rozvoji. Nezbytnou součástí naplňování našich klimatických cílů jsou aktivní módy dopravy, jako je cyklistika. Cyklistika je dostupný způsob dopravy, který zajišťuje přístup ke vzdělání, práci i společenskému životu a v neposlední řadě zlepšuje zdraví a pohodu lidí. Pandemie covidu-19 změnila chování lidí a jejich postoj k cyklistice, zejména v městských aglomeracích. Stále více měst rozvíjí cyklistickou infrastrukturu a vyčleňuje více místa pro cyklisty výstavbou vyhrazených jízdních pruhů a parkovacích míst pro jízdní kola. Investice do lepších podmínek pro cyklistiku jsou zjevné spolu s rostoucím počtem elektrických nebo sdílených kol na ulicích.

Ve složité síti globálního pokroku se cyklistika vynořuje jako univerzální síla překonávající geografické hranice. Její narativ rezonuje všude a spojuje samostatnost, prosperitu, zdraví a udržitelnost. Diskusí o výrazných dopadech cyklistiky uznáváme její ústřední roli v podpoře inkluzivního a komplexního rozvoje na celém světě.

Využívání jízdního kola coby dopravního prostředku je závislé na podnebních a geografických podmínkách.

Cyklistika, která je často oslavována jako nekomplikovaný způsob dopravy, se vyvinula v mocný katalyzátor podpory rozvoje na celém světě. Propojuje různé cíle a aspirace napříč nejrůznějšími kulturami od intenzivních městských center až po odlehlé venkovské lokality.

Cyklistika hraje důležitou roli při podpoře udržitelné mobility ve městech a v jejich okolí, ale i ve venkovských oblastech. Její transformativní síla spočívá v její schopnosti přerušit řetězec chudoby a podpořit ekonomický rozvoj.

Jak se svět potýká se současnými výzvami v oblasti dopravy, role cyklistiky jako schůdného způsobu dopravy si získává stále větší pozornost. O vhodnosti a příležitostech k začleňování cyklistiky do dopravních služeb rozhodují v zásadní míře podnební a geografické podmínky. Není-li této otázce věnována dostatečná pozornost, může mít podnebí na využívání cyklistiky zásadní dopad. Některé výzvy, jako je kopcovitý terén nebo rostoucí teploty v letním období, ale může pomoci překonat vývoj v oblasti elektrokol.

Udržitelná městská logistika

Cyklistický průmysl, zahrnující výrobu, servis a turistiku, vykazuje symbiotický vztah mezi ekonomickým růstem a udržitelností. Cyklistika je odpovědí na dopravní problémy a vytváří pracovní místa. V porovnání s ostatními způsoby dopravy generuje nejvíce pracovních míst na jednotku důchodu a podporuje udržitelný hospodářský vývoj.

Cyklistika konvenuje s odpovědnou spotřebou a výrobou a přináší udržitelnost napříč hospodářstvím. V městských oblastech slouží k efektivní dodávce zboží. Růst cykloturismu nabízí udržitelné možnosti cestování.

Celosvětové cyklistické hnutí podporované organizacemi občanské společnosti navíc vede k utváření partnerství pro udržitelný rozvoj, která propagují pro-cyklistické technologie a politiky opírající se o data a zaměřené na ekologičnost.

Cyklistika a mikromobilita získávají na významu coby klíčové součásti udržitelné městské logistiky s celou řadou přínosů včetně odlehčení ulic, snížení emisí, zlepšení kvality ovzduší nebo zdravějších životních stylů. Cyklistika může hrát roli při přepravě menších zásilek a zboží na posledním úseku distribuce, zejména v hustě osídlených městských aglomeracích. Logistické firmy stále častěji využívají nákladní elektrokola k efektivní a bezemisní obsluze.

1) Jak mohou vlády s ohledem na zvyšující se četnost výskytu klimatických extrémů v důsledku změny klimatu využít cyklistiku coby odolnou dopravní alternativu a jaké úpravy bude nutné uskutečnit, aby se cyklistika stala více adaptabilní a robustní ve světle měnících se klimatických podmínek?

2) Jaké strategie nebo iniciativy jsou podle vás zásadní pro vytvoření bezpečnějších podmínek pro cyklisty a uživatele mikromobility v městském prostředí? Jak lépe integrovat cyklistiku a mikromobilitu do stávajícího dopravního systému?